Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (2024)

Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (1)

Chiến lược>Tìm ra nó

Tiến trình trò chơi

Đăng nhập để giữ XP

0 XP

Bạn cũng sẽ thích

Chicken Hike
Slam Dunk Brush
Liveline
Space Rescue

Nội dung trò chơi được đánh giá bởiJonathan Keefer

Tìm hiểu về Nguyên tắc đánh giá trò chơi của chúng tôi

Thể loại:

Chiến lược>Tìm ra nó

Xếp hạng:

Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (8)4.4 / 5(363,759 Phiếu bầu)

Đã cập nhật:

Feb 29, 2024

Giải phóng:

Jan 01, 1999

Nền tảng:

Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bloxorz is one of the most beloved games here on Coolmath Games. There are just a few simple game mechanics that you have to remember in order to make it through all 33 levels and beat the game!

1) The aim of the game is to get the block to fall into the square hole at the end of each stage.

2) To move the block around the world, use the left, right, up and down arrow keys. Be careful not to fall off the edges. The level will be restarted if this happens.

3) Bridges and switches are located in many levels. The switches are activated when they are pressed down by the block. You do not need to stay resting on the switch to keep bridges closed.

4) There are two types of switches: "Heavy" x-shaped ones and "soft" octagon ones... Soft switches (octagons) are activated when any part of your block presses it. Hard switches (x's) require much more pressure, so your block must be standing on its end to activate them.

5) When activated, each switch may behave differently. Some will swap the bridges from open to closed to open each time it is used. Some will create bridges permanently. Green or red colored squares will flash to indicate which bridges are being operated.

6) Orange tiles are more fragile than the rest of the land. If your block stands up vertically on an orange tile, the tile will give way and your block will fall through.

7) Finally, there is a third type of switch shaped like this: ( ) It teleports your block to different locations, splitting it into two smaller blocks at the same time. These can be controlled individually and will rejoin into a normal block when both are places next to each other.

8) You can select which small block to use at any time by pressing the spacebar. Small blocks can still operate soft switches, but they aren't big enough to activate heavy switches. Also, small blocks cannot go through the exit hole -- only a complete block can finish the stage.

9) Remember the passcode for each stage. It is located in the top right corner. You can skip straight back to each stage later on by going to "Load Stage" in the main menu and entering the 6 digit level code.

Cách chơi Bloxorz trên điện thoại của bạn

Để chơi Bloxorz dễ dàng bất cứ lúc nào, bạn có thể thêm nó trực tiếp vào điện thoại của mình dưới dạng ứng dụng. Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu lưu trong trò chơi của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (9) trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (10) và chọn "Cài đặt ứng dụng".

Bloxorz là một trong những trò chơi được yêu thích nhất ở đây trên Coolmath Games. Chỉ có một vài cơ chế trò chơi đơn giản mà bạn phải nhớ để vượt qua tất cả 33 cấp độ và đánh bại trò chơi!

1) Mục đích của trò chơi là làm cho khối rơi vào lỗ vuông ở cuối mỗi giai đoạn.

2) Để di chuyển khối đi khắp thế giới, hãy sử dụng các phím mũi tên trái, phải, lên và xuống. Hãy cẩn thận để không rơi ra khỏi các cạnh. Cấp độ sẽ được bắt đầu lại nếu điều này xảy ra.

3) Cầu và công tắc được đặt ở nhiều cấp độ. Các công tắc được kích hoạt khi chúng được nhấn xuống bởi khối. Bạn không cần phải nghỉ ngơi trên công tắc để giữ cầu đóng.

4) Có hai loại công tắc: Công tắc hình chữ x "nặng" và công tắc hình bát giác "mềm"... Công tắc mềm (hình bát giác) được kích hoạt khi bất kỳ phần nào trong khối của bạn nhấn vào nó. Công tắc cứng (x's) cần nhiều áp lực hơn, vì vậy khối của bạn phải đứng vững để kích hoạt chúng.

5) Khi được kích hoạt, mỗi công tắc có thể hoạt động khác nhau. Một số sẽ hoán đổi các cây cầu từ mở sang đóng để mở mỗi khi nó được sử dụng. Một số sẽ tạo cầu nối vĩnh viễn. Các ô vuông màu xanh lục hoặc đỏ sẽ nhấp nháy để cho biết cầu nào đang được vận hành.

6) Gạch màu cam dễ vỡ hơn phần đất còn lại. Nếu khối của bạn đứng thẳng đứng trên một ô màu cam, ô đó sẽ nhường chỗ và khối của bạn sẽ rơi xuống.

7) Cuối cùng, có một loại công tắc thứ ba có hình dạng như sau: ( ) Nó dịch chuyển khối của bạn đến các vị trí khác nhau, chia khối đó thành hai khối nhỏ hơn cùng một lúc. Chúng có thể được điều khiển riêng lẻ và sẽ nối lại thành một khối bình thường khi cả hai ở vị trí cạnh nhau.

8) Bạn có thể chọn khối nhỏ nào sẽ sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách nhấn phím cách. Các khối nhỏ vẫn có thể vận hành các công tắc mềm, nhưng chúng không đủ lớn để kích hoạt các công tắc nặng. Ngoài ra, các khối nhỏ không thể đi qua lỗ thoát -- chỉ một khối hoàn chỉnh mới có thể kết thúc giai đoạn.

9) Ghi mật mã cho từng giai đoạn. Nó nằm ở góc trên cùng bên phải. Bạn có thể bỏ qua để quay lại từng giai đoạn sau này bằng cách đi tới "Load Stage" trong menu chính và nhập mã cấp độ gồm 6 chữ số.

4.4 Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (11)

363,759
Phiếu bầu

Bloxorz | Free Online Math Games, Cool Puzzles, and More (2024)

FAQs

How old is Bloxorz? ›

Bloxorz has been around since 2007. It was a big hit on Coolmath Games when it was first uploaded, and has remained a staple of our website ever since. Beating all 33 levels of Bloxorz is a rite of passage for devout fans of logic games on our site.

Is there a bloxorz 2? ›

𝐁𝐥𝐨𝐱𝐨𝐫𝐳 𝟐 is the totally unexpected sequel to the 𝐁𝐥𝐨𝐱𝐨𝐫𝐳 series, in which you find your little rectangular block of stone that you will have to take everywhere with you.

Is bloxorz a math game? ›

Magic Bloxorz is a very challenging puzzle game designed for every one who enjoys logic and math games. The goal of the game is to put the magic bloxorz to the destination by rolling it.

How do you get unblocked from Coolmath Games? ›

Blocked From Coolmath Games? Don't worry, it's easy to fix. "Coolmath-Games.com" is now "CoolmathGames.com" (we got rid of the dash). You may need to have your IT administrator add "CoolmathGames.com" to your website list, along with "Coolmath-Games.com".

Is bloxorz a flash? ›

As well as being a tricky brain game, Bloxorz is an old-school classic from the Flash gaming era, lovingly restored through Ruffle emulation.

What does the passcode mean in Bloxorz? ›

Bloxorz Passwords are special codes used to progress through the game levels. In the game of Bloxorz, each password grants the player access to the next level with greater difficulty.

What do the orange blocks do in bloxorz? ›

6) Orange tiles are more fragile than the rest of the land. If your block stands up vertically on an orange tile, the tile will give way and your block will fall through.

How many levels are in Bloxorz? ›

Bloxorz has 33 levels or stages, each increasingly more challenging than the one before it. Directing your block is simple — just use up, down, left and right arrows.

Is Half Life 2 a puzzle game? ›

Like the original Half-Life (1998), Half-Life 2 combines shooting, puzzles, and storytelling, and adds new features such as vehicles and physics-based gameplay. The player controls Gordon Freeman, who joins a resistance to liberate Earth from the Combine, an interplanetary alien empire.

Who made Bloxorz? ›

Background. Bloxorz is an unfinished but fully playable strategic puzzle demo game developed for the 2013 Retrochallenge Competition by Frank Buss. It is a port of the original Bloxorz developed by Damien Clarke as an online browser game in 2007.

Is Coolmath Games shutting down? ›

We've seen a crazy rumor flying around that Coolmath Games is shutting down, but don't worry: There's no truth to it. The concern seemed to be about Flash games, because Flash has no longer been supported since the end of 2020.

Does Coolmath have scary games? ›

Check out this list of our spookiest and scariest games. Full of ghosts, ghouls, vampires, zombies and other things that go bump in the night.

Is CoolmathGames safe? ›

Coolmath is an old website filled with malware and spyware. Students previously used this website on the school equipment and it caused 70 laptops to crash. Equipment invested with viruses must be completely wiped and reformatted.

Why are cool math games so laggy? ›

Ever been playing a game on Coolmath and seen it suddenly slow down or go to 1 frame per second? That's because Coolmath puts its power to the ads before its games. With this neat trick, you can completely remove the ads from the website entirely, making your game run much more smoothly.

How old is Coolmath? ›

Cool Math Games is operated by Coolmath LLC and first went online in 1997 with the slogan: "Where logic & thinking meets fun & games.". The site maintains a policy that it will only host games that the operators believe are non-violent and educational and is partnered with coolmath.com and coolmath4kids.com.

Who created Bloxorz? ›

Background. Bloxorz is an unfinished but fully playable strategic puzzle demo game developed for the 2013 Retrochallenge Competition by Frank Buss. It is a port of the original Bloxorz developed by Damien Clarke as an online browser game in 2007.

How long is Bloxorz? ›

Updated:
Single-PlayerPolledAverage
Main Story22h 22m
Completionist42h 4m
All PlayStyles62h 10m

How many levels are there in Bloxorz? ›

Bloxorz has 33 levels or stages, each increasingly more challenging than the one before it. Directing your block is simple — just use up, down, left and right arrows.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6094

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.